Medlemslogin

Bli medlem   Glömt ditt lösenord?

Stadgar

 

Fastställda vid konstituerande möte 1996-10-27

Ändrade 2013-04-14

 

§ 1.
Föreningens mål och inriktning

Svenska flygutbildarförningen är en allmännyttig ideell förening vars syfte är att:

 • Vara en sammanslutning för i Sverige verksamma flyg-, simulator- och flygteorilärare
 • Vara en part externt gentemot myndigheter och andra organisationer i flygutbildningsfrågor
 • Vara ett informationsorgan internt till medlemmarna och sprida information om
 • sådant som rör flygutbildningsfrågor

Föreningen skall arrangera vidareutbildning/utveckling för föreningens medlemmar i form av

konferenser, seminarier, medlemsträffar mm.

 

Föreningen skall vara fristående och oberoende från andra föreningar, organisationer och företag.

 

§ 2.
Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår

 

§ 3.
Styrelse

Föreningen står under ledning av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare,

kassör samt 3 (tre) övriga ledamöter. Ordföranden och styrelsens övriga ledamöter väljs på

ordinarie årsmöte, ordföranden för en period av ett år och övriga styrelseledamöter för en period på två år.

För att kontinuiteten i styrelsen ska säkerställas väljs halva antalet av styrelsens övriga ledamöter på varje årsmöte.

 

§ 4.
Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av fysisk person som är verksam som flyglärare/instruktör,

simulatorlärare eller flygteorilärare, eller i övrigt är intresserade av flygutbildningsfrågor,

efter erläggande av föreskrivna avgifter..

 

Till hedersmedlem kan föreningens styrelse välja person som gjort sig särskilt förtjänt inom föreningen

och dess strävande och betytt mycket för forskning och utveckling inom flygutbildningsområdet.

 

Medlem som ej erlägger debiterade avgifter, motverkar föreningens mål eller skadar föreningens

anseende kan av styrelsen uteslutas av föreningen

 

§ 5.
Avgifter

Medlemsavgifter beslutas av årsmötet och erlägges på tider som beslutas av styrelsen

 

§ 6.
Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av april månad. Kallelse skall ske minst 45 dagar före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Mötet öppnande
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av ordföranden och sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • Föredragning av styrelsens årsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Styrelsens aktivitetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 • Fastställande av årsavgifter
 • Förslag från styrelsen
 • Förslag från enskild medlem, vilken skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet
 • Val av ordföranden för en tid av ett år
 • Val av övriga styrelseledamöter, vilka står i tur att väljas för en period av två år
 • Val av två styrelsesuppleanter för en period av ett år
 • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en period av ett år
 • Val av valberedning
 • Åresmötet avslutas

§ 7.
Extra allmänt möte

Extra allmänt möte utlyses då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst en tredjedel av föreningens

röstberättigade medlemmar för framställan härom.

Kallelse till extra allmänt möte skall ske minst 30 dagar i förväg.

 

§ 8.
Rösträtt

Röstträtt skall utövas personligen eller genom ombud. Ombud får ej ha mer än 3 fullmakter.

Varje medlem äger en röst. Medlem som icke erlagt stadgeenlig avgift äger icke rätt att utöva rösträtt.

 

För beslut fodras enkel majoritet utom i fråga om förningens upplösning (§11).

 

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagningsröst, utom vid val då lottning verkställs.

Omröstning skall ske öppet. Vid val får sluten omröstning ske, om röstberättigad medlem

gör sådan framställan.

 

§ 9.
Revision

Räkenskaperna och förvaltningen skall granskas av två revisorer. För revisionerna skall finnas

två suppleanter. Föreningens räkenskaper skall i god tid före årsmötet vara revisorerna tillhanda.

 

§ 10.

För ändring av föreningens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna möten

med mist 60 dagars mellantid, av vilka det ena skall vara föreningens ordinarie årsmöte.

Förslag till nya ändrade stadgar skall delges samtliga medlemmar i samband med kallelsen.

 

§ 11.

Beslut om föreningens upplösning kan fattas på förslag om dess styrelse.

För dylikt beslut fodras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Föreningens tillgångar skall vid en eventuell upplösning i enlighet med styrelsens beslut

överlämnas till institution som verkar för något eller några av föreningens syften.

 

 

sv_SESwedish
sv_SESwedish